Privacybeleid

Energie Gilze Rijen
Versterstraat 1
5126 BT Gilze

Telefoon:    0161 255 040
E-mail:        info@energiegilzerijen.nl
Website:     www.energiegilzerijen.nl
 

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Binnen Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hij is te bereiken via privacy@energiegilzerijen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum (als je je opgeeft voor energie-afname)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datum start lidmaatschap
– Datum einde lidmaatschap
– IP-adres (tbv Google Analytics geanonimiseerd)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens (tbv Google Analytics geanonimiseerd)
– Gegevens over je activiteiten op onze website (tbv Google Analytics geanonimiseerd)
– Internetbrowser en apparaattype (tbv Google Analytics geanonimiseerd)
– Bankrekeningnummer (indien nodig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@energiegilzerijen.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om (goederen en) diensten bij je af te leveren
– Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Energie klanten Energie Gilze Rijen/Samen OM:
  > De wettelijk vastgestelde bewaartermijn, dit in overleg met Samen Om.
 • Leden coöperatie Energie Gilze Rijen (uitgezonderd wettelijke bewaartermijnen):
  > Bewaartermijn: tot 1 januari 2 jaar later of minder. Reden: Het bijhouden van een ledenbestand teneinde met het lid te kunnen communiceren.
  > Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (e-mail) te blijven ontvangen tot afmelding.
  > Als er een financiële relatie bestaat: de wettelijke bewaartermijn(en).
 • Vrijwilligers Energie Gilze Rijen (uitgezonderd wettelijke bewaartermijnen)
  > Bewaartermijn: 4 jaar+ op 1 januari na het stoppen als vrijwilliger. Reden : in verband met de afhandeling van eventuele lopende zaken.
  > Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (e-mail) te blijven ontvangen tot afmelding.
  > Als er een financiële relatie bestaat: de wettelijke bewaartermijn(en).
 • Sponsoren
  > Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn.
  > Op verzoek van het lid om toch nieuwsbrieven (e-mail) te blijven ontvangen tot afmelding.
  > Als er een financiële relatie bestaat: de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, Bijvoorbeeld Google, Facebook, Youtube etc. Hieronder een overzicht:
– Cookie: Googly Analytics: Naam: _utma, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@energiegilzerijen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de app KopieID van het ministerie van Binnenlandse zaken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek.

Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  privacy@energiegilzerijen.nl.

De personen die taken voor de Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. uitvoeren, dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.