Ledenraad

Energie Gilze Rijen is een coöperatieve vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben.

Er is gekozen voor een structuur met een klein bestuur en een ledenraad. Een groeiend aantal leden en meer verantwoordelijkheden waren aanleiding voor deze organisatiestructuur. Op 26 februari 2015 is de ledenraad ingesteld.
De ledenraad is klankbordgroep en adviesorgaan voor het bestuur en de leden, en dient specifiek het ledenbelang. Leden kunnen suggesties en ideeën bij de ledenraad inbrengen, zonder tussenkomst van het bestuur.

De ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Zij richt zich op lange termijn doelstellingen, het (meerjaren)beleidsplan voor het bestuur en het huishoudelijk reglement. De ledenraad geeft de leden een stem als afvaardiging richting het bestuur. Andersom legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad.

De ledenraad streeft naar een brede vertegenwoordiging van de samenleving uit verschillende dorpskernen van de gemeente Gilze en Rijen.

De ledenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Verkiezing in de ledenraad gebeurt in de ALV en is voor een periode van 3 jaar, te verlengen met maximaal één periode van 3 jaar. In verband met de continuïteit is er een rooster van aftreden. De ledenraad en het bestuur komen ongeveer 12 keer per jaar bij elkaar voor overleg.

Wil jij ook actief meewerken aan een klimaatneutraal Gilze en Rijen? Of heb je vragen voor de ledenraad? Neem contact op via ledenraad@energiegilzerijen.nl